Cash flow ve vaší firmě může ovlivnit celá řada faktorů. Stejně jako v případě koronaviru se některé z těchto faktorů vymykají vaší kontrole
Sefima.cz

Převezměte kontrolu nad peněžními toky vaší společnosti

Pokud váš podnik nemá dostatek peněz na výplatu mezd, nájemného a ostatních účtů, bude mít v nejbližší době problém udržet se nad vodou. Když se však nedostatek hotovosti spojí s nejistotou v ekonomice, může být přežití ještě obtížnější. Epidemie COVID-19 zavedla podniky do jednoho z nejtěžších období ekonomické nejistoty v nedávné historii. Ačkoli se v důsledku takovéto nenadálé události stává finanční plánování stále náročnějším, je nejdůležitější umět co nejlépe předvídat. V době změn je zásadní komunikovat a znovu jednat s dodavateli, zákazníky, věřiteli nebo investory. Aby tyto kroky byly co nejefektivnější, pomáhá mít co nejjasnější přehled o stavu peněžních prostředků a především pak o jeho výhledu.

Cash flow ve vaší firmě může ovlivnit celá řada faktorů. Stejně jako v případě koronaviru se některé z těchto faktorů vymykají vaší kontrole. Můžete však podniknout kroky, které vaše cash flow ochrání a zlepší. Jedním z těchto způsobů je věnovat několik minut denně plánování, uvědomovat si potencionální rizika a být připraven reagovat na neočekávané události. Získáte tak čas na to, abyste se ujistili, že máte dostatek prostředků na plnění každodenních závazků, což může pomoci ochránit a posílit vaši firmu. Tento čas můžete také využít k investicím do budoucna. Abychom vám tyto činnosti maximálně usnadnili, připravili jsme pro vás softwarové nástroje, které vám řízení cash flow velmi usnadní.

Co je to peněžní tok?

Cash flow je měření množství peněžních prostředků, které přicházejí do podniku a odcházejí z něj v určitém časovém období. Pokud máte kladné cash flow, znamená to, že do vašeho podniku přichází více peněz, než z něj odchází. Když máte záporné cash flow, je tomu naopak. Dlouhodobé období záporného cash flow může stále více ztěžovat placení vlastních závazků a pokrytí dalších výdajů. Je to proto, že vaše cash flow ovlivňuje množství peněz, které máte k dispozici na financování každodenního provozu vašeho podniku, jinak známé jako provozní kapitál.

Proč je řízení peněžních toků tak důležité?

Peněžní prostředky jsou krví každé společnosti. Bez nich by každý podnik pravděpodobně zahynul. Dokonce i jinak ziskový podnik může mít krátkodobě vážné problémy s cash flow, například pokud mu vznikly mimořádné náklady na pořízení zboží nebo dodání služeb, zatímco čeká na platbu od zákazníka. Proto je klíčové vytvořit prognózu peněžních toků tak, abyste věděli, zda je pravděpodobný nějaký výpadek hotovosti. Pokud ano, je důležité buď omezit výdaje, nebo najít jiný zdroj financování, abyste mohli vzniklou mezeru zacelit a pokračovat v obchodování.

Řízení hotovosti v době změn

Když vaše podnikání čelí významným změnám, je zásadní vědět, že máte dostatek hotovosti na pokrytí všech výdajů alespoň na měsíc (a ideálně na delší dobu). V podnikání je určitá změna dobrá věc, ale pouze v případě, že je váš peněžní tok dostatečně flexibilní, aby vám umožnil přizpůsobit se. Týká se to podniků všech velikostí a může to nastat z řady důvodů (např. změny v poptávce spotřebitelů, ztráta významného zákazníka, odběratel se opozdí s úhradou velké faktury nebo nezaplatí vůbec, změny cen zásob nebo surovin, vstup levnějších alternativ na trh, obecný pokles obchodních podmínek). Schopnost přizpůsobit se změnám, ať už přicházejí jakýmkoli způsobem, je pro úspěch vašeho podnikání nedílnou součástí. Proto je tak důležitá vaše peněžní pozice a porozumění peněžním tokům.

Řízení hotovosti v době růstu

Pokud vaše podnikání roste a váš zisk se zvyšuje, můžete očekávat, že se váš peněžní tok bude zlepšovat. Ve skutečnosti však růst často způsobuje problémy s peněžními toky více než cokoli jiného, protože je do značné míry závislý na hotovosti. Proč je tomu tak? Je to proto, že každý uskutečněný prodej musí být financován provozním kapitálem (dostupnou hotovostí), jinými slovy, aby mohl podnik růst, musí mít zásoby (materiál, polotovary a hotové výrobky). Proto podniky často financují svůj růst pomocí úvěrů, a ne vždy platí za nové nákupy okamžitě, ale spíše se zpožděním.

Jak tedy řídit peněžní toky

Jasnější přehled o provozním kapitálu vašeho podniku vám dává silnější pozici při rozhodování o tom, jaká opatření je třeba přijmout. Každý podnik je jedinečný. V závislosti na tom, jakým způsobem vyděláváte peníze, mohou existovat kroky, které můžete udělat, abyste posílili svou hotovostní pozici. Důležité je být připraven a v případě nejistoty provést jednoduchá opatření, která můžete rychle zavést (např. zlepšit postup při vymáhání pohledávek za dlužníky, předem se dohodnout na platebních podmínkách, zařízení nebo vozidla raději pronajímat než kupovat, převzít kolektivní odpovědnost za zlepšení hotovostní pozice podniku). Nikdy by se neměl nedostatek hotovosti ignorovat. Může nastat okamžik, kdy vaše sebelepší plány nebudou stačit k získání potřebné hotovosti. Pokud se tak stane, měli byste případný nedostatek provozního kapitálu řešit dříve, než zasáhne firmu. Jakmile se o nedostatku dozvíte, promluvte si se svou bankou a zvažte, zda by vašemu podnikání nepomohlo navýšení úvěrů a/nebo kontokorentních úvěrů, případně jiné formy dluhového financování. Další možností může být faktoring pohledávek, což v praxi znamená, že prodáte své nezaplacené faktury třetí straně (dluhové faktoringové společnosti) za peněžní částku. I když se tím sníží částka, kterou obdržíte, může to být efektivnější způsob vymáhání pohledávek, který vás zbaví stresu z toho, že vám nebude zaplaceno. Určitým řešením může být rovněž prodej a zpětný leasing majetku, můžete se pokusit získat hotovost prodejem a zpětným leasingem majetku, jako jsou stroje, různá zařízení jako telefonní systémy, počítače apod. Zvážit lze i další formy financování (optimalizací provozního kapitálu či vnitřních procesů docílit snížení zásob, snížení personálních nákladů atd.).

Největší výhodou prognózy peněžních toků je větší přehlednost. Prognóza cash flow vám umožní nahlédnout do pravděpodobného budoucího stavu vašeho podniku. S těmito znalostmi můžete učinit důležitá rozhodnutí dříve, než se stanou kritickými. Pokud například zjistíte, že potřebujete více hotovosti na pokrytí zpoždění výplat, můžete s tím něco udělat, místo abyste se nechali překvapit.

Jaký je rozdíl mezi cash flow a ziskem?

Mezi cash flow a ziskem jsou důležité rozdíly. Cash flow jsou peníze, které v daném období přicházejí do podniku a odcházejí z něj. Zisk je to, co vám zůstane z výnosů po odečtení nákladů. Zatímco zisk je obvykle považován za ukazatel okamžitého úspěchu podniku, cash flow je velmi dobrým způsobem, jak určit celkové zdraví podniku. Je totiž možné, aby byl podnik ziskový a zároveň měl špatné cash flow. Například u malého výrobce elektroniky, který prodává velkoobchodní výrobky velkým společnostem, může opožděná platba vést k tomu, že nebude schopen platit svým dodavatelům. I když máte úspěšný výrobek s rostoucím prodejem, můžete se nakonec potýkat s problémy s cash flow a i přes dosažení ziskovosti nemusí být váš podnik schopen dostát svým finančním závazkům.

Jak může zvládnutí řízení peněžních toků pomoci podpořit vaše podnikání a zajistit vám klid na duši?

Vytvoření prognózy peněžních toků má mnoho výhod:

1. Můžete stabilně rozvíjet své podnikání.
Dnešní tržby jsou zdrojem zítřejšího cash flow. Ačkoli se nárůst prodeje často oslavuje, je třeba mít na paměti, že další objednávky mohou znamenat dodatečné náklady na realizaci, což může krátkodobě snížit vaše cashflow. Díky přesnému prognózování můžete provést několik projekcí a zjistit, kolik peněz navíc byste potřebovali na financování různých scénářů, které mají vést k růstu tržeb. Navíc to budete moci provést v jakékoli fázi svého podnikání. Můžete také zohlednit nové faktory, například nečekaně velké zakázky. Vaše prognóza ukáže, zda jste reálně schopni tyto objednávky splnit, aniž byste vyčerpali své zdroje nebo zaměstnance nebo poškodili svůj stávající obchod.

2. Budete schopni předvídat neočekávané události.
Při vytváření prognózy peněžních toků budete muset zvážit celou řadu možných scénářů včetně dopadu prodeje, který by překročil nebo zaostal za vašimi očekáváními. Malé podniky by měly pravidelně kontrolovat, zda jejich nejdůležitějším zákazníkům nehrozí výpadek.
Vaše prognóza může ukázat, že v blízké budoucnosti budete mít nedostatek hotovosti. Pokud se tak stane, můžete se na to připravit například tím, že snížíte náklady na minimum, snížíte zásoby, sjednáte prodloužení úvěrových podmínek od dodavatelů na dané období, zvýšíte tržby a marže nebo zpomalíte růst, pokud to způsobuje problémy.
Víme, že ne vždy je možné tato opatření přijmout, ale je mnohem snazší je provést, pokud jste je naplánovali dopředu. Pokud například předem vidíte, že budete mít potíže s placením daní (odvody, DPH, daň z příjmu apod.), díky plánu cash flow můžete s předstihem s příslušnými úřady dojednat rozložení těchto nákladů na delší období.

3. Zůstaňte silní, i když přijdu „těžké časy“
V obtížných obchodních podmínkách vám každodenní aktualizace prognózy peněžních toků může pomoci dostat se do lepší pozice, než v jaké se nacházejí vaši konkurenti, protože budete mít vždy pevný přehled o stavu hotovosti. Při vyjednávání se zákazníky a dodavateli můžete prognózu využít k tomu, abyste si mohli stanovit podmínky, které vám zajistí přísun hotovosti přesně v době, kdy ji budete potřebovat. Například získáním záloh nebo vyjednáním splátkového kalendáře.

4. Získejte dodatečné finanční prostředky
Pokud zvládnete prognózu peněžních toků, můžete mít lepší přístup k dalším finančním prostředkům, a možná i za lepší ceny. Dodatečné financování ve formě kontokorentního úvěru vám může pomoci, když máte krátkodobý nedostatek hotovosti, zatímco podnikatelský úvěr může zvýšit finanční prostředky a umožnit růst. Pravidelné prognózování znamená, že budete vědět, kdy je pro vaši firmu nejvhodnější čas na zajištění tohoto typu financování a jak jej využít ve svůj prospěch.

Pokud máte jakékoli obavy o cash flow, je důležité co nejdříve kontaktovat svou banku a účetního. Budou vám schopni nabídnout možnosti, které odpovídají vaší situaci. Čím více bude váš podnik zatížen nedostatkem hotovosti a obecně čím déle budete čekat, tím méně budete mít možností, jak následnou krizovou situaci řešit.

FOTO:pixabay