Controlling

Analýza stávajícího systému controllingu a finančního řízení

 • Analýza controllingových procesů

 • Analýza reportingových potřeb pro různé úrovně řízení

 • Možnost plánování a analýz

 • Řízení produkce, procesu nákupu, servisních a obchodních činností atd.

Koncepce

Zpracování a realizace controllingové koncepce s podporou finančního řízení

 • Ideové vymezení procesu controllingu a jeho postavení

 • Datová struktura, podmínky multidimenzionality primarních dat

 • Reportingová mapa, metriky, ukazatele, benchmarking
 • Modularita MISu, typologie sestav, zdroje dat

 • Metodika plánování a rozpočtování

 • Technické a personální zabezpečení controllingu

 • Klíčové milníky realizace koncepce

 • Realizace koncepce s podporou know-how a nástrojů společnosti

Podpora plánování

 • Funkcionalita plánování napříč organizační strukturou firmy (holdingu), na jednotlivé firmy, závody, úseky, střediska, účetní analytiky či libovolně definované nákladové/výnosové druhy, v různých strukturách střediskových a výsledkových.

 • Workflow plánovacího procesu. Finanční plán vzniká v modelech. Je rozdělen do dílčích „subplánů“, které využívají automatizovaných či poloautomatizovaných nástrojů pokrývajících minimálně následující oblasti, včetně jejich vzájemné provázanosti:

 • Modely umožňují uživatelsky komfortně naplánovat finanční obraty v detailu analytického účtu, střediska, měsíce a IČO, dále prodej v detailu střediska, verze, měsíce, produktu nebo zakázky, zákazníka, měny atd., personalistiku v detailu kategorie/funkce, střediska, měsíce, počtů/stavů, uživatelsky definovaných hodinových a mzdových složek a konečně spotřebu materiálů až na jednotlivé materiály, množství, ceny, do měsíců.

 • Variantní plánování – neboli práce s více verzemi plánu, možnost vyjít z jedné varianty a tu upravovat v nové verzi plánu (optimistická, pesimistická, realistická, …), možnost tvorby forecastu (kombinace plánu a skutečnosti v průběhu roku).

 • Plán prodeje a přímých nákladů.
 • Investiční plán a vstupy majetkových obratů do plánu.
 • Personální plány a plány osobních nákladů.
 • Plánovaní spotřeby materiálu a služeb.
 • Plánování vnitro skupinových obratů a reprezentantů (Intracompany).
 • Plán ostatních režijních nákladů a ostatních výnosů (reziduum).
 • Možnost tvorby ročního plánu v detailu jednotlivých měsíců i víceletého časového horizontu.
 • Modelace určitého rozhodnutí s dopadem na celkové výsledky společnosti.
 • Při plánování je možné využit historická data jako rozvrhovou základnu s možností dalších úprav.
 • Plán lze upravovat na jakékoliv úrovni hierarchie (Top-down).
 • Po finalizaci finanční výsledovky jsou data automaticky přepočtena do manažerské výsledovky (manažerská účetní a organizační struktura).

Podpora analýz a reportingu

 • Funkce drill-down – rozpad agregovaných hodnot do jejich detailu a naopak.

 • Porovnání skutečnosti s vybranou verzí plánu (subplánu) nebo několika verzemi plánu, meziroční porovnání skutečnosti. Systém vyhodnocení reálného plnění plánu/předpokladu – práce s časovými i strukturálními odchylkami (průběžné zpřesňování plánu nákladů na základě ovlivnitelných/ neovlivnitelných odchylek od skutečnosti).

 • Nákladové alokace a kalkulace, manažerské a vnitropodnikové účetnictví. Modely umožňují definovat a udržovat reálný pohled na hospodaření středisek, jejich reálný přínos do hospodaření firmy.

 • Pravidelná aktualizace skutečných dat.

 • Možnost práce s daty prostřednictvím tabulkového procesoru.

 • Grafické zobrazení klíčových ukazatelů z jednotlivých oblastí v jednoduchém reportu (grafu, dashboardu).

 • Možnost tvorby vlastních „uživatelských“ sestav a reportů včetně jejich grafické prezentace (grafy, obarvování na základě hodnot, atd.).

 • Možnost převzít stávají podobu reportingu.

 • Automatické rozesílání snímků reportů mailem v různém stupni detailu na koncové příjemce, aniž by tito uživatelé museli mít přístup do systému. Možnost ukládání na dokumentační server společnosti.

Potenciál rozvoje controllingu

Podstata MIS, jako klíčového řídícího systému společnosti, spočívá ve vybudování či edukaci již existujícího vlastního controllingového týmu.

Sefima se pohybuje na poli manažerských informačních systémů dlouhá léta. Spolupracuje s řadou špičkových odborníků, kteří si řídící procesy prošli v praxi či se dokonce na vývoji řídících nástrojů přímo podíleli.

Součástí implementace je, a vedle špičkových modelů jde o neméně důležitou konkurenční výhodu oproti ostatním dodavatelům, že v rámci implementace je podstatná část know-how MIS předávána na lokální tým.

Ten je schopen procesy MIS nejen udržovat v chodu, ale i dále rozvíjet a tvořit skutečně originální řešení pro potřeby firmy. Zákazníkovi není dodávána žádná „černá skříňka“.

MIS je v neustálém v pohybu, ve vývoji nelze nikdy ustrnout. Sefima – vedle nástrojů odzkoušených v praxi řízení velkých společností a holdingů po celé ČR – nabízí právě i edukaci, aby si pracovníci MIS osvojili a byli jej schopni sami rozvíjet – za občasné podpory dodavatele – dle měnících se potřeb řízení.

Nezbytnou podmínkou takového rozvoje je úplná otevřenost systému. Pokročilá BI technologie Palo umožňuje běžným uživatelům (controlling, finanční řízení, obchod) jednoduše tvořit reporty a ad-hoc analýzy přímo v prostředí tabulkového procesoru.

Výhodou je možnost převzít stávající Excelovou agendu a navázat ji na vytvořenou datovou kostku/kostky a zachovat tím interface, na který jsou uživatelé zvyklí při současném rozšíření o všechny výhody SMART MISa OLAP databáze – výběry z dimenzí (číselníků) v jednom reportu, možnost datového detailu, rotace dimenzí, drill-down/drill-up, apod.
Rozvoj controllingu lze absolvovat vlastnímu silami nebo ve spolupráci s dodavatelem.

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.