Konfigurace entity

Aplikace MVN Model pracuje s různými typy entit. Každá entita je poplatná svému určení a způsobu výpočtu úhrady.

Rok 2023 #

Pro rok 2023 a další pracuje aplikace s následujícími entitami.

CENTRA2023 #

Entita slouží k výpočtu CP definovaných v konfiguraci Centrové péče. Entita umožňuje predikovat úhradu pomocí modulu extrapolace.

Konfigurace entity #

 • Rok – Funkční od roku 2022 dále
 • Poj –  Definice skupiny centrové péče:
  • 0 – základní
  • 1 – rozšířená 1
  • 2 – rozšířená 2
  • 3 – rozšířená 3
 • Druh – CENTRA2023
 • Funkce pro rozpouštění – fx_vykon, parametr 0

Konfigurace CL #

Konfigurace se provádí přes Konfigurace > Nastavení vyhlášky > Centra

Konfigurace extrapolačních křivek #

Modul reaguje na výskyt největšího detailu pro konkrétní kombinaci a varianty lze kombinovat pro všechny oblasti. Pokud neexistuje žádné pravidlo pro konkrétní kombinaci dojde k extrapolaci metodou x/12.

Příklad: Je definována defaultní křivka pomocí x/12 a současně křivka pro poj. 111. – Dojde k výpočtu predikce dle defaultní křivky pro všechny ZP kromě 111. U poj. 111 dojde k výpočtu pomocí křivky pro pojišťovny.
Jsou definovány křivky pro pojišťovny a křivka pro ATC L01CE02. – Dojde k výpočtu predikce dle křivky pro pojišťovny, ale pro výpočet predikce u ATC L01CE02 bude použita stejná křivka napříč všemi ZP.

Nastavení extrapolace ovlivní predikci v úhradovém protokolu. Modul umožňuje následující varianty.

Varianty extrapolace:

 • Defaultní křivka
 •  Křivky pro pojišťovny
 •  Křivky pro ATC
 •  Křivky pro poj. + ATC

 

Ovládání konfigurátoru křivek. #

Volba na pravém tlačítku myši v oblasti křivek.

Pro opětovném stisknutí pravého tlačítka myši se menu rozšíří:

 

 • Zobrazit – Dojde k zobrazení výstupu konfigurace křivek
 • Uložit – Provede uložení aktuálního stavu
 • Přidat volnou řádku – Operace s řádkou
 • Přidat 5 volných řádek – Operace s řádkou
 • Zrušit vybranou řádku – Operace s řádkou
 • Zrušit vše – Operace s řádkou
 • Inicializace řádka x/12 – Vytvoří křivku s definicí x/12
 • Inicializace řádka x/365 – Vytvoří křivku s definicí x/365
 • Inicializace řádka dle roku – Vytvoří křivku, podle vybraného roku z datového skladu daného zařízení.

Pro dokončení všech operací je nutno

 1. Stisknout „Uložit“
 2.  Ukončit editační režim odznačením „Editace“

Ukázky volání práce nad křivkami:

Výchozí stav křivek:

 

Přidání prázdného řádku:

 

Vyprázdnění vybraného řádku (zvolený řádek je modrý):

 

Zrušení všech řádků:

 

Inicializace řádku metodou x/12 (zvolený řádek je modrý):

 

Inicializace řádku metodou x/365 (zvolený řádek je modrý):

 

Kompletní inicializace podle dat zvoleného roku (týká se všech řádků a závisí na zvolené skupině):

Uživatel je nejprve dotázán na zdrojový rok a následně je křivka podle něj vygenerována

Pro ZP211 je nedostatek dat a křivka výše nebyla vyplněna. Nezoufejte, lze vybrat řádek a zvolit metodu x/12 nebo x/365

 

CENTRA2023 a chování podle extrapolačních křivek #

Chování entity bylo rozšířeno v oblastech

 1. Predikce produkčních hodnot (množství podaného léčiva)
 2. Rozložení maximální dohodnuté úhrady za danou entitu v rámci roku

Predikce produkčních hodnot #

Predikce produkčních hodnot je řízena systémem křivek

K dispozici je celkem 5 skupin křivek, pomocí kterých se provádí extrapolace.

 • Defaultní křivka – Výchozí křivka, která se použije, pokud neexistují jiné varianty skupin v tabulce definicí (později bude vysvětleno na příkladech) Pokud není vůbec definována, pak se bere hodnota x/12, kde x je měsíc *
 • Křivky pro pojišťovny – Pro každou ZP je možno použít vlastní extrapolační křivku. V našem příkladu pro ZP 205 bude použita defaultní křivka, pro 111 bude použita křivka v příkladu *
 • Křivky pro ATC – Obdobně jako v předchozí skupině, bude použita křivka pro konkrétní ATC skupinu bez ohledu na ZP *
 • Křivky pro poj. + ATC – Jako předcházející, ale lze definovat křivku pro ATC skupinu v závislosti na ZP. *
 • Křivky pro poj. +  Verze – Zde lze definovat odlišné křivky pro různé verze „Center“ v závislosti na ZP *

* Poznámka:
Výběr křivek se řídí následujícími kritérii. Setříděno dle priority.
V rámci priorit 1 až 5 lze jednotlivé křivky definovat více způsoby (viz dále)
Priorita 6 se použije, pokud křivka není nalezena v rámci 1-5. Zde je dána křivka „napevno“ a to metodou x/12.

 •  Priorita 1
  • POJ: ano, ATC: ano, Verze: ne
 • Priorita 2
  • POJ: ne, ATC: ano, Verze: ne
 • Priorita 3
  • POJ: ano, ATC: ne, Verze: ano
 • Priorita 4
  • POJ: ano, ATC: ne, Verze: ne
 • Priorita 5
  • POJ: ne, ATC: ne, Verze: ne
 • Priorita 6
  • POJ: ne, ATC: ne, Verze: ne

Metody výpočtů křivek:

 • x/12 – Rozdělení v rámci měsíců je 1/12 roku
  • Leden 1/12
  • Duben 4/13
  • Listopad 11/12
  • Prosinec 12/12
 • x/365 – Rozdělení na základě počtu dní v měsících (Příklad platí pro běžný rok)
  • Leden 31/365
  • Únor (31+28)/365
  • Březen (31+28+31)/365
 • Inicializace podle roku podle vybrané křivky – Ze skutečných dat se vytvoří výběr podle členění dané zvolenou skupinou křivek v rámci skutečných měsíců

Rozložení maximální dohodnuté úhrady #

Aby bylo možno provádět kalendarizace maximální dohodnuté úhrady, byly rozšířeny křivky o tuto možnost.

Detail:

Kalendarizace je provedena pro POJ + verzi. Pokud není příslušná kombinace nalezena, použije se metoda x/12. Obsluha je shodná s obsluhou „Extrapolační křivka Centra“.

Pokud je hodnota „Max. úhrada Kč“ (Maximální Dohodnutá Úhrada)

 • MDÚ = 0 nebo neexistuje křivka – Výpočet probíhá standardním způsobem
 • MDÚ > 0 nebo existuje křivka – Hodnota srovnatelného období je omezena příslušnou hodnotou mdú (podle nastavení křivky)

STDN2023 #

Entita STDN2023, která nahrazuje od roku 2023 entitu ISU, výpočet 008 – standardní položky.

Všechny parametry jsou součástí výpočtu. Jediné, co se konfiguruje je aktivace příslušné řádky STDN2023.

 • ANO = aktivní
 • NE = neaktivní

Rozpouštěcí funkce je fx_stdn bez dalšího parametru.

Výstup:

Tvar výstupu obsahuje výčet všech položek a to i v případě, že nedojde k vykázání dat vybrané položky.

Převod na konfiguraci (1) – zrušení starých položek ISU, úprava entity na typ STDN2023 je dostupný v konfiguraci entit

Po převodu konfigurace je nutné projít aktivaci/deaktivaci jednotlivých položek. Inicializace se řídí defaultním nastavením aktivace.

Rok 2022 #

Pro rok 2022 a další pracuje aplikace s následujícími entitami.

ALFA2022 #

Entita Alfa zpracovává zdravotní péči, která je navázaná na paušální úhradu

Entita Alfa2022 se konfiguruje pouze zde s následujícími atributy

Souhrnné údaje (1)

 • Název – název entity tak, jak se zobrazí ve sjetině vyhlášky a na všech ostatních místech. Aplikace očekává formát názvu POJ-název (111-entita).
 • Rok – rok, ke kterému se entita váže
 • Poj – pojišťovna, ke které se entita váže
 • IČP/IČZ – IČP nebo IČZ, ke které se entita váže
 • Druh – definuje druh entity. Ten lze zvolit pouze při zakládání nové entity, následná změna už není možná.
 • Pololetí – lze omezit platnost na pololetí nebo celý rok
 • Referenční období – definuje rok, který je brán jako referenční
 • Přepočítat – říká entitě, zda data referenčního roku mají být přepočtena podle aktuálního roku.
 • Max. úhrada – lze definovat maximální úhradu na danou entitu, kterou pojišťovna proplatí. Ve výpočtu vyhlášky bude tato hodnota brána jako 100%
 • Příznak – může definovat defaultní nákladové středisko pro některé entity
 • Zálohy Kč – lze definovat zálohy, které pojišťovna zasílá ZZ. Rozdíly záloh skutečné produkce jsou následně zobrazené při výpočtu entity.
 • Zálohy Druh – Druh zálohového účtu. Lze definovat více typů. Mezi ně je následně seskupována produkce
 • Zálohy Účet číslo – definuje číslo účtu, na který je placená záloha. Očekává se formát 602pojENTITA – například 602111ALFA.
  • Pokud není účet vyplněn, výsledek výpočtu se nepromítá do celkových výnosů. Entita se nicméně spočte, ale v přehledu entit je označena jako fiktivní a ve výpočtu je označená jinou barvou

Informativní údaje (2)

Umožňuje správci entity zobrazovat dodatečné informace o entitě

Detail (3)

V rámci detailu lze konfigurovat další atributy entity tak, jak je vyžadováno například Úhradovou vyhláškou nebo jde o další elementy nutné k výpočtu. Detailní popis ze zobrazuje po kliknutí na atribut ve spodní části detailu.

AMB2022 #

Entita AMB2022 pracuje nad ambulantní péčí, jak je definovaná ÚV

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022
 • Konfigurace > Nastavení vyhlášky > Vyhláška ambulance – detail
 • Konfigurace > Nastavení vyhlášky > Bonifikace

AMBSPC2021 #

Entita AMBSPC2021 pracuje nad ambulantními specialisty.

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022
 • Konfigurace > Nastavení vyhlášky > AMB specialisté

CVD2022 #

Entita CVD2022 pracuje nad covidovou péčí. Jde zejména o odběry, provoz odběrových center a bonifikaci za hospitalizované covidové pacienty

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022

DIOP2022 #

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022. Další konfigurace zde není.

DRGCZ2022 #

Jde o entitu, která počítá úhradu formou případového paušálu podle CZ_DRG.

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022. Další konfigurace zde není.

ISU #

Entita ISU zpracovává zejména individuální smluvní úhradu a některé položky ÚV.

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022
 • Konfigurace > Nastavení vyhlášky > ISÚ

JPL #

Entita JPL zpracovává zejména jednodenní péči lékařskou.

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022
 • Konfigurace > Nastavení vyhlášky > JPL

KAPITACE #

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022. Další konfigurace zde není.

OOP #

Entita OOP pracuje nad následnou péčí.

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022
 • Konfigurace > Nastavení vyhlášky > Kč v OD za kategorii
 • Konfigurace > Nastavení vyhlášky > Počet lůžek

PR14 #

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022. Entita pracuje s přílohou č. 12 z úhradové vyhlášky

PRP #

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022.

URG2022 #

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022. Entita pracuje s bonifikací urgentní lékařské péče.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022

UVZPP2022 #

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022. Entita pracuje s úhradou vyčleněnou z případového paušálu. Definice je popsaná v úhradové vyhlášce.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022

Výkonový #

Základní konfigurace entity je stejná jako v případě ALFA2022. Entita pracuje s definovanými výkony nebo odbornostmi výkonovým způsobem. To znamená, že jak jsou výkony provedeny, tak jsou proplaceny.

Podrobnější konfigurace se následně provádí v:

 • Sekce detailu (3) z obrázku v entitě ALFA2022

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru