Konfigurace vyhlášky

Konfigurace vyhlášky

Konfigurace vyhlášky – definice entit #

Vyhláška se konfiguruje stisknutím hlavního příslušného tlačítka (1) v hlavním okně aplikace

Pro konfiguraci vyhlášky je potřeba mít vyšší oprávnění, protože nesprávným zásahem do konfigurace. Pokud uživatel nemá oprávnění konfigurovat vyhlášku, stisk tlačítka neprovede žádnou akci

Konfigurační okno #

Základní konfigurace vyhlášky probíhá v okně „Seznam definic“

 

Okno je následně rozdělené do několika sekcí

 1. Seznam entit, které jsou Modelu k dispozici. Entity mohou být fiktivní a to znamená, že finanční výnos z těchto entit se připočítává do celkového výsledku hospodaření. Entita je zamýšlena jako například alternativa k jiné entitě, ale s odlišnou konfigurací.
 2. Filtr roku – Pro každý rok se definují nové entity tak, aby splňovaly požadavky relevantní vyhlášky
 3. Filtr pojišťoven – filtruje seznam entit nad danou pojišťovnou
 4. Filtr IČZ – filtruje seznam entit nad danými IČZ
 5. Filtr entit – filtruje pouze entity stejného typu
 6. Indikátor, zda se konfiguruje skutečnost nebo plán. Více o plánování je v samostatné kapitole
 7. Skryté menu pro další administrátorské úkony

Úkony nad entitami #

Nad entitami lze provozovat několik základních úkonů. Dvojklikem na vybranou entitu se přepneme do konfigurace entity. Klikem pravým tlačítkem myši nad entitou se zobrazí dialogové okno s nabídkou dalších činností.

 • Nový – zakládá novou entitu.
 • Úprava – děla to samé, jako dvojklik nad vybranou entitou, tzn. otevře entitu k editaci
 • Zrušit – smaže entitu
 • Výpočty
  • Výpočet – vypočte vyhlášku nad vybranou entitou
  • Výpočet vše vybrané – vypočte všechny entity, které jsou viditelné v této tabulce
  • Výpočet k měsíci – vypočte všechny entity, které jsou viditelné v této tabulce k aktuálnímu měsíci
  • Rekapitulace záloh – nad daným zdravotnickým zařízením provede sumarizaci rekapitulace záloh. V excelové tabulce zobrazí uživatel čerpání poskytnutých záloh dané pojišťovny
  • Uživatelské sestavy – Poskytuje uživatelský filtr nad existujícími filtry

Veškeré ostatní činnosti nad entitami jsou popsány v samostatné kapitole

Konfigurace vyhlášky – základní #

Pokročilá konfigurace vyhlášky se provádí v menu Konfigurace v hlavním okně aplikace. Pokud má uživatel potřebná práva, uvidí konfigurační volby.

Konfigurace – Plán #

Přepíná celou aplikaci do plánovacího režimu. Více informací o plánování je v samostatné kapitole .

Uživatel je následně ve všech relevantních oknech informován, že se pohybuje nad plánem (2) a ne nad skutečností (1).

Seznam pojišťoven #

Spravuje číselník pojišťoven

Nastavení vyhlášky #

Komplexní menu pro nastavení atributů spojených s definicí vyhlášky. Více informací v kapitole „Konfigurace vyhlášky – pokročilé“

Hromadné nastavení Kč hodnot #

Formulář, který umožňuje hromadně nastavovat hodnoty v entitách (2). Hromadné nastavení šetří čas uživatele tím, že na jednom místě koncentruje hodnoty (1) ze všech entit a uživatel je ušetřen otevírání všech existujících entit.  Tabulka umožňuje i export do excelu pro další zpracování.

Servisní funkce #

V aktuální verzi aplikace 5.5.6 (424) v servisních funkcích nalezneme průvodce pro

 • Inicializaci konfigurace plánu
 • Převod konfigurace plánu do skutečnosti
 • Inicializace konfigurace skutečnosti – převede skutečnost z aktuálního roku do následujícího. Zjednodušeně řečeno připraví entity z aktuálního roku do následujícího a odstíní uživatele od ručního zadávání všech entit a konfigurace pro následující rok

Extrapolační křivky #

Extrapolační křivky se používají pro výpočet predikce hodnot v entitách

Defaultní křivky #

Aplikace nastavuje výchozí křivky pro entity. Průvodce se zeptá na rok, pro který chceme křivky měnit a následně na rok, ze kterého chceme křivky přebrat.

Proces je automatický a uživatel zde nemá možnost do průběhu zasahovat. Pokud by přeci jen bylo potřeba do křivek zasáhnout, pak se používají následující položky v menu.

Extrapolační křivky ambulance #

Zobrazení křivky ambulance pro všechny odbornosti v průběhu celého roku.

Křivky jsou definovány jako procentuální část k celému roku. Křivky je možné přes pravé tlačítko editovat podle potřeb, požadavků a historických hodnoty. Pro konfiguraci křivek musí mít uživatel právo „p“.

Tyto křivky jsou použity při výpočtu vyhlášky v dané proměnné v sekci predikce

Extrapolační křivky CM #

Extrapolační křivky case mixu fungují na stejném principu, jako u ambulance. Konfiguraci u CM je možné provést více do hloubky.

 1. Přehled uživatelských křivek. Základní křivky jsou v řádku DEF. Pokud není pro danou odbornost nic definováno, pak je přebraná křivka DEF.
 2. Grafické zobrazení nastavených hodnot. Graf se dynamicky mění podle zvoleného řádku
 3. Nastavit default – pro daný řádek, čti pojišťovnu, se nastaví výchozí hodnota z řádku DEF
 4. Nastavit podle CM – Nastavuje podle křivek CM. Pokud není, vrací hodnotu z řádku DEF
 5. Nastavit podle plánu – nastavuje křivky tak, jak jsou definované v plánu pro danou pojišťovnu
 6. Podle CM+POJ-ref  – doplní křivky pro všechny pojišťovny z referenčního roku
 7. Podle CM+poj-předch. r. – doplní křivky pro všechny pojišťovny z předchozího roku
 8. Ruční změna – dovolí uživateli (pokud na to má právo) měnit ručně křivky
 9. Přenést – ruční změnu propíše do tabulky křivek (1)
 10. Nepřenést – změny neuloží
 11. Definované křivky se následně musí aktivovat pro dané pojišťovny. Bez zaškrtnutí příslušné pojišťovny se nic nestane a nové křivky se promítat nebudou

Kalendarizační křivky PUdrg + extramurálu #

Jde o konfiguraci křivek PUdrg + exgtramurálu. Princip konfigurace je stejný, jako v předchozí kapitole

Hromadná tvorba defaultních křivek #

Pomocí průvode nastavuje defaultní křivky pro všechny atributy, které se křivkami pracují. Tento krok přepíše uživatelské křivky.

Organizace #

Každé ZZ má definovanou strukturu. V rámci Modelu se standardně pracuje s následujícími parametry, které definují zařízení

Organizační struktura #

Rozhraní, které umožňuje nastavit organizační strukturu zařízení. Úpravy se provádí v rámci excelového dokumentu a následně se importují do prostředí Modelu, kde struktuře již lze jen umazávat řádky.

Mezi základní atributy org. struktury pratří:

 • Rodič 1,2,3
 • NS-Poj
 • ODB
 • IČP
 • NS-účt
 • NS-pam
 • Název
 • Primariát
 • Typ
 • Platnost
 • Poznámka
 • Typ_F
 • Char_F

Účetní osnova #

Definuje účetní osnovu majetku a dalších účtů

IČP #

Definuje IČP, které jsou pro organizaci k dispozici

Komplexní kontroly #

Vzhledem ke složitosti aplikace Model a vazbám mezi jednotlivými entitami jsou k dispozici křížové a komplexní kontroly.

Kontrola „vyhl_a“ #

Kontroluje obsah tabulky defvyhl_a proti vybranému zdravotnickému zařízení nebo proti vzoru. Lze tak jednoduše dohledat rozdílné hodnoty

Kontrola ISU – definice #

Kontroluje se, zda v definici ISU není syntaktická nebo věcná chyba. O výsledku je uživatel následně informován.

ISU je v defvyhl, ale není v tabulce ISU #

ISU se standardně definuje na dvou místech v Modelu.

 1. v nastavení vyhlášky musí existovat ISU jako entita
 2. V nastavení ISU musí existovat další konfigurace ISU s tím, že v obou částech musí mít stejný název

Pokud se názvy liší, ISU nelze vypočítat. Pro zjednodušení práce a hledání chyby tato kontrola provede kontrolu za uživatele

Uvažujme situaci, kdy v definici entity (1) máme například ISU s názvem ATB (2). Očividně může jít o překlep a očekávala se hodnota ATG, jako je v názvu entity vlevo. V definici ISU je popis definován správně (3). Protože se ale hodnoty (2) a (3) liší, neproběhne výpočet vyhlášky správně. Tento nástroj následující překlepy odhalí a uživateli je zobrazí v excelové tabulce.

Je v tabulce ISU, ale není v defvyhl #

Analogicky opačná funkce jako v předchozí kapitole, ale hledá to opačně.

Konfigurace vyhlášky – pokročilé #

Pokročilá konfigurace vyhlášky umožňuje další dílčí natavení modelu ZZ

Definice vyhlášky #

Tlačítko definice vyhlášky zobrazuje stejné okno konfigurace vyhlášky jako v kapitole „Konfigurační okno“

Individuální péče #

ISU #

Podrobně konfiguruje entitu typu ISU (Individuální složka úhrady)

Okno konfigurace ISU zobrazuje

 1. seznam všech ISU, které jsou pro dané zařízení k dispozici. Dvojité poklikání otevře další konfiguraci ISU
 2. kontextové menu pro dané ISU po kliknutí pravým tlačítkem myši
  1. Do excelu – exportuje seznam všech ISU do excelového souboru
  2. Kontrola duplicit – kontroluje, zda v kombinaci pojišťovny a popisu se ISU neduplikuje
  3. Nový – založení nového ISU
  4. Duplikace vybraného ISU – vybrané ISU zkopíruje včetně všech atributů. Uživatel si pak následně mění jen potřebné atributy. Nové ISU má nastavený kód pojišťovny na NEW (1), aby byl jednoduše identifikovatelné
  5. Kopírovat vybrané ISU

   Vybrané ISU lze rozkopírovat mezi definované pojišťovny, roky nebo IČP. Aplikace sama nahradí atributy tak, aby kopírování bylo úspěšné
  6. Zrušit – čti smazat vybrané ISU
 3. filtry ISU – lze filtrovat podle let, pojišťoven nebo metod výpočtu

 

Konfigurace jednotlivého ISU

Konfigurační okno pro editaci ISU se sestává z Hlavičky (1) a Řádků (2)

V rámci hlavičky se definují atributy:

 • Rok – rok platnosti ISU
 • Poj – pojišťovna
 • IČZ – IČZ
 • Pořadí zpracování – ISU se zpracovávají sekvenčně a fungují principem vyjímání. Některé navázané výkony nebo odbornosti je potřeba vyjmout v určitém pořadí. Pro nastavení pořadí se používá tento řádek
 • Zkratka – Lze definovat pouze při založení ISU a název musí odpovídat názvu v definici ISU v nastavení vyhlášky.
 • Název skupiny – lidsky čitelný název ISU
 • Limit Kč – lze zastropovat max. úhradu ISU
 • Spec. volba – zaškrtává se v případě, kdy prvních 5 míst IČP netvoří IČZ, to se pak píše do pole IČZ
 • Metoda výpočtu – Každé ISU může vypočítávat jinak, proto je zde volba typu výpočtu
  • Výkonový – počítá se výkonově tak, jak jsou na daném ISU navázané body násobené cenou za bod. Není zastropované
  • Standardní výkony – počítá se výkonově tak, jak jsou na daném ISU cenou za výkon. Může být zastropované
  • Výkonový s případem – počítá se výkonově s navázáním na existující případ.
  • Balíčková cena – platí se hromadně za výkon formou balíčku, ve kterém je započtena i cena ZÚM a ZÚLP
  • Další méně časté – diskutujte užití se svým konzultantem
 • Rozpouštění – umožňuje definovat, jakým způsobem jsou rozpouštěny náklady a výnosy daného ISU.  Užití správné funkce diskutujte se svým konzultante

V rámci řádku je možné provádět následující akce:

 • Změna řádku – řádek (3) se přepne do editačního režimu a následně lze měnit jednotlivé řádky ISU. Uložení následně probíhá stiskem tlačítka „uložit změnu“ a odmítnutí změny tlačítkem „neuložit změnu“
 • Přidat řádek – přidává nový prázdný řádek ISU
 • Zrušit řádek – maže zvolený řádek ISU
 • Aktivovat –  zaktivňuje vybraný řádek nebo všechny řádky. Aktivní řádky následně padají do výpočtu ISU. Status „Aktivní“ je vidět v atributech řádku (3)
 • Deaktivovat – deaktivuje vybraný řádek nebo všechny řádky. Neaktivní řádky následně nepadají do výpočtu ISU. Status „Aktivní“ je vidět v atributech řádku (3)

V rámci řádku je možné definovat následující atributy:

 • Podskupina – jednoznačné ID podspkupiny. Je následně použito v rozpadu při výpočtu vyhlášky
 • Pořadí – pořadí řádku ISU
 • Aktivní – příznak, zda je řádek ISU aktivní. Neaktivní řádek je při zpracování přeskočen
 • Název – lidsky čitelný název řádku ISU
 • DRG – označení DRG base nebo celého kódu
 • Odbornost – navázané odbornosti. Jednotlivé odbornosti se oddělují čárkou
 • Kód1 – 3. Mezi kódy (pokud jsou vyplněny) platí vztah A – Kód1 A Kód2 A Kód3. V rámci řádku kódu lze zapsat následovně:
  • 00601,00602,0065
  • 1-0123456 – znamná ZÚM skupiny 1 a kód 0123456
  • Zápisy lze kombinovat např. 0601, 1-0123456, 2-5416546
 • Platnost od do – nastavuje platnost daného řádku ISU

JPL #

Jednodenní péče lůžková

Stejně, jako v případě ISU, i JPL se konfiguruje dvoukrokově. Nejprve se JPL založí v konfiguraci vyhlášky a následně se dílčí položky přidají v tomto dialogovém okně.

JPL může být definované pro specifické pojišťovny, IČP a roky. Každý takový to záznam (1) má následně navázané položky výkonů, odborností a cen (2).

Editace se provádí dvojklikem na vybraný řádek (1), (2).

Centra #

Nástroj pro správu a definici centrových léčiv

V rámci správy a konfigurace Center má uživatel k dispozici

 1. Přehled všech definovaných centrových léčiv na daném zařízení
 2. Filtry center, které se aplikují na seznam léčiv (1)
 3. Načíst verzi – načítá číselník pro daný rok
 4. Přidat ATC/kód – ručně přidává kód léčiva, pokud není v číselníku. Takto zadaný kód má na začátku #. Například #D12DD01
 5. Přidat DG skupinu – přidání celé diagnostické skupiny do ZZ
 6. Tolerance DG – nastavuje toleranci diagnostické skupiny
 7. Hromadná úprava – v závislosti na nastavení filtrů lze hromadně nastavovat IČP, RČ, datum od, datum do

Datum od a datum do definují platnost ATC skupiny ve formátu RRRRMMDD

IČP a rodná čísla mohou být oddělené čárkami

Pozor, centrová léčiva spravujte s nejvyšší opatrností. Jednou provedená změna lze vrátit pouze jako rollback konfigurace celého ZZ

AMB Specialisté #

Sekce, která konfiguruje ambulantní specialisty. Konfigurace probíhá pomocí importu z excelových konfigurací. Stejně, jako v případě ISU, i AMBSPEC se konfiguruje dvoukrokově. Nejprve se založí entita typu AMBSPEC v konfiguraci vyhlášky a následně se dílčí položky přidají pomocí tohoto dialogového okna.

Následná péče #

Kč v OD za kategorii #

Sekce, slouží k nastavení úhrad následné péče.

Platbu za ošetřovací den lze konfigurovat v závislosti na pojišťovně, IČP a odbornosti. Pokud se položka nevyplní, pak je to chápáno jako “pro všechny”. Hodnoty, které lze nastavit, jsou uvedeny v tabulce. Pokud se nemá zahrnout do výpočtu příslušná položka, nastaví se na nulu. Pro ZUMy, Lékový paušál nula znamená, že se hodnota nebere do výpočtu. Hodnota jedna znamená, že se do výpočtu zahrne. Typ OD je pouze informativní, na výpočet nemá vliv.

Stejně, jako v případě ISU, i následná péče se konfiguruje dvoukrokově. Nejprve se založí entita typu OOP v konfiguraci vyhlášky a následně se dílčí položky přidají pomocí tohoto dialogového okna.

Počet lůžek #

Definuje počty lůžek, které jsou k dispozici v rámci konfigurace entity OOP

Ambulance #

Specifická entita pro konfiguraci ambulantní péče, zahrnuje široké možnosti konfigurace.
Postup zpracování: na základě algoritmu, který představuje níže uvedená tabulka. Nejprve se vykoná první řádek, pak druhý a tak dále. Vykonávají se řádky, které mají ve sloupci „zahrnout“ hodnotu „x“.
V úvahu pro zpracování jsou brány sloupce „odbornost“, „výkony“, „typ dokladu“. V rámci položky se užívá logické spojení „nebo“ mezi položkami „and“.
Druhá možnost nastavení sloupce „zahrnout“ hodnotu je hodnota „v“. Péče definovaná tímto řádkem bude vyloučena z ambulantní úhrady a převedena do jiné (status=“J“+řádek) pro další zpracování.

Vyhláška ambulance – detail #

Nástroj pro samotnou konfiguraci ambulantní péče. Konfigurace může probíhat přímou konfigurací v tabulce nebo pomocí excelu.

V rámci konfigurace ambulance může mát každá pojišťovna a každé IČP vlastní konfiguraci ambulanci (1). Tento seznam lze filtrovat podle (2).
Samotná konfigurace (3) se provádí buď poklikáním na příslušnou buňku nebo hromadně přes excelový soubor.

Bonifikace #

Funkce slouží k nastavení rozdílných hodnot bodu pro ambulantní péči, a to obvykle ve vazbě na plnění podmínek ÚV např. odb. 989 přetržitý/nepřetržitý provoz, NASKL II, atd. Hodnoty bodu jsou pořízeny do konfigurační tabulky Bonifikace XXXX.

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru