Plánování

Úvod #

Došlo k významnému zjednodušení a zpřehlednění procesu plánování. Popsáno v následujících kapitolách.
Právo k plánování.
Samotné plánování má 3 kroky
V prvním kroku (bod 2) se provede aktivace systému plánování
Ve druhém kroku (bod 4) se konfigurace nastavení ÚV.
Ve třetím kroku (bod ) se vytvoří datové základny, referenční tabulky a modelaci plánovaného roku
Ve třetím kroku jsou k dispozici nástroje pro modifikace produkčních hodnot plánovaného roku a sledování jejich dopadů do hodnot plánu
Základní vlastností je to, že proces výpočtu skutečnosti a plánování je zcela odděleno.

Aktivace systému #

Aktivace se provede stisknutím tlačítka „Aktivace plánu“ v Konfigurace > Nastavení vyhlášky > Specifická nastavení

V rámci aktivace se vytvoří databáze (nemocnice XXX)

 • model_XXX_plan – databáze je prázdná
 • rasik_XXX_plan – kopie výchozí databáze rasik_XXX

Jakmile jsou vytvořeny výše uvedené databáze, tlačítko se deaktivuje.


Tímto je připraveno vše (z databázového hlediska) k zahájení procesu plánování. Aplikace se musí ukončit, pak se dokončí inicializace.

Funkce pro práci s plánováním #

Funkce se v menu objevují postupně, podle stavu celého procesu.
Pokud proces nebyl aplikován, je (pokud je příslušné právo) k dispozici pouze tlačítko pro aktivaci plánu (viz bod 2).

Příprava dat pro plánování #


Vstup do plánovací sekce – zaškrtne se volba „Konfigurace plán

A při opětovném vstupu do konfigurace se zobrazí zaškrtnutý „plán“.
Nyní se všechny volby v menu vztahují ke konfiguraci plánu.

V rámci zobrazení je vždy vidět, zda se konfiguruje plán nebo skutečnost:

Na pravém tlačítku myši jsou dvě skupiny funkcí

 

 1. Skupina funkcí pro modifikaci plánu
 2. Funkce pro inicializaci vyhlášky (ROK na základě ROK-1 – 2021 na základě 2020)

Inicializace vyhlášky #

Jedná se o práci na rasik_XXX_plan
Zobrazí se formulář:

Nejprve se zvolí roky.

 • Výchozí rok : rok, ze kterého se vychází při tvorbě plánu (např. pro rok 2021 je to 2020)
 • Cílový rok : rok pro který se tvoří plán

Následně se stiskne tlačítko „Inicializace výchozího stavu“ a dojde k přípravě návrhu na cílový rok

 

 • Entita_old – entita v roce 2020
 • Entita_new – nově navržená entita
 • Přenos OK nebo EX. (volba dbclick na dané buňce)
 • OK .. entita se převede
 • EX .. entita se do nové konfigurace nepřenese

Zde se dá pracovat s filtry a následně provádět hromadné operace nad filtrovanými řádky (pravé tlačítko myši)

Pokud jste s konfigurací spokojeni a chcete ji aktivovat, stiskněte tlačítko „Provést inicializaci RASIK“
Dojde ke smazání původního nastavení (pokud bylo) a aktivaci nového. Tedy, tento proces lze opakovat.

POZOR: Při tvorbě nových entit R+1 se nepřenáší žádné Kč hodnoty z R. Proto je nutné tyto hodnoty pomocí hromadného zadání Kč zadat. A to ještě před spuštěním tvorby referencí.

Poznámka: Lze zadat i později viz kapitola – Modifikace plánu.

Tvorba referencí #

Příprava dat pro plánování. Následně je potřeba vytvořit všechny reference potřebné pro výpočet
Výchozí obrazovka

Nejprve se provede volba cílového roku (např.2021)
Zobrazí se:

To znamená, že je potřeba spustit tvorbu referencí.
Po spuštění se zobrazí průběh výpočtu a na závěr informace, že příprava byla dokončena.
Nyní je možno přistoupit k poslednímu kroku přípravy a spustit „Spustit přípravu plánu“

Spuštění přípravy dat #

Na základě nastavené ÚV a referenčních dat + volba metody sestavení


Dojde k vytvoření plánovací tabulky p2021 a výpočtu takto sestavené vyhlášky („nailing“). Po dokončení procesu plánu databáze  model_XXX_plan obsahuje tabulky:

 • dxxxx
 • dxxxx_xx
 • hnp_ppx
 • kapitace_new
 • nailing
 • nailing_vyhl
 • pxxxx

Modifikace plánu #

 • Výpočet plánu pro vybranou entitu – Výpočet pro danou entitu, trvání sekundy
 • Výpočet plánu – vše vybrané Výpočet všech ntit, trvání minuty
 • Modifikace parametrů vybrané entity – Modifikace parametrů entit
  • konfigurace (dbclick)
  • výkonové parametry
 • Potenciál k navýšení – Výstupem je tabulka, ve které je uveden přehled entit, kde není naplněn potenciál
 • Kompletní přepočet plánu – Pokud dojde ke změně hodnot ve více entitách najednou – „Hromadné nastavení Kč hodnot“ je potřeba spustit tuto funkci. Dojde k hromadnému přepočtení všech entit.
 • Zpracování plánu po měsících – Po dosažení plánovaných hodnot lze nechat plán vypočítat po jednotlivých měsících.

Přepočet plánu #

Pokud dojde k úpravě entity, pak je potřeba provést přepočtení této entity
Krok č.1 – vybrání seznamu entit

Spuštění „Kompletní přepočet plánu“

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru