První kroky

Seznámení se s aplikací #

Přihlášení se do systému #

Uživatel je povinen se přihlásit do systému přiděleným jménem a heslem

Základní menu, které je závislé na nastavených právech uživatele. (zobrazeno kompletní menu, pro běžného uživatele je zpravidla přístupná nabídka START, Konfigurace a Konec))

 

 1. Hlavní menu aplikace
 2. Verze aplikace
 3. Datum zpracovaných dat
 4. Jméno přihlášeného uživatele
 5. Odkaz na helpdesk Sefima pro zadání nového požadavku
 6. Dlaždice pro rychlé spuštění nejběžnějších činností – kliknutím na tlačítko níže lze přejít přímo na dokumentací jednotlivých komponent

Pokud je aktuálně zařízení zpracováváno, je uživateli znemožněno se přihlásit do daného zařízení z důvodu předcházení způsobení nekonzistence dat.
V okamžiku ukončení zpracování je zařízení opět odemčeno pro uživatele.

Ukončení práce s aplikací #

Aplikace se ukončuje přes Konec > Ukončení

Hlavní menu #

Konec #

 • Ukončení: ukončení aplikace
 • O aplikaci: verze aplikace
 • Změny v aplikaci: changelog s informací o zásadních změnách; detail změny se otevře po dvojitém kliknutí na řádek
 • Dokumentace: dokumentace ve formě pdf souboru
 • Parametry: Základní debugovací parametry pro ladění aplikace, případně jako podklad pro komunikaci s podporou
 • Číselníky ZP: přístup k použitým číselníkům (individuální a VZP)
 • Změna hesla: přihlášený uživatel si v této sekci může změnit heslo

START #

Úhrady #

Výpočet úhrady #

Nad vybraným zařízením vypočítává úhradovou vyhlášku. Sestavu lze spouštět na kombinací pojišťoven, let a měsíců

 

Kompletní popis výpočtu úhrady je k dispozici v „Výpočet úhrady“

Úhrady detail #

Konfiguruje nastavení entit pro výpočet úhrady.

Kompletní popis výpočtu úhrady je k dispozici v „Konfigurace entity

Rekapitulace záloh #

Vygeneruje excelovou sestavu, která zobrazuje poměrné a absolutní čerpání záloh za definované období

Kalkulačka xxxx #

V závislosti na vybraném roce jsou k dispozici různé typy kalkulaček výpočtu entity. Kalkulačka je vhodná pro uvědomění si principu a způsobu výpočtu dané entity tak, jak je definovaná úhradovou vyhláškou pro dané období.

Přehledy #

Základní přehledy #

Vygenerovaná sestava zobrazuje základní přehled situace zařízení

 • Body v kumulativním pohledu a absolutním pohledu
 • ZÚM, ZULP
 • CM
 • PP
 • Ambulanci po jednotlivých odbornostech
 • Celkový přehled
 • Grafický pohled na zobrazené veličiny

Výstupní sestava se řídí následujícími parametry (3)

 • Období, která se porovnávají
 • IČZ
 • Pojišťovna
  • V seznamu pojišťoven se zobrazují i fiktivní pojišťovny, pokud jsou nad nimi definovány entity
  • Volba „Po pojišťovnách“ (1) provede rozpad výstupní sestavy na vybrané pojišťovny do samostatných souborů. Pokud volba zaškrtnutá není, jsou data z vybraných pojišťoven seskupena do jednoho balíku
 • Organizační struktura
  • Výstup lze omezit na vybrané Primariáty nebo Střediska pomocí tlačítka Organizace (1)
  • Pozor – zaškrtnutí Primariátu nebo Střediska bez dalšího omezení jednotlivých Prim. nebo Stř. nezobrazí žádná data.

Nezaškrtnutí žádné volby vygeneruje sestavu nad všemi IČP, pojišťovnami a všemi NS (kompletním zařízením). V případě požadavku na podrobnější členění je uživateli před generováním sestav zobrazen dialog pro umístění souborů s generovanými sestavami.

Seznam primariátů/středisek je zobrazen v závislosti na vazbě na ORGSTRUK.

V rámci hlavního menu (1) jsou k dispozici následující funkce:

 • Spustit výpočet – Při spuštění přehledů je potřeba vygenerovat datovou základnu, nad kterou se počítají sestavy (2).
  Výpočet je potřeba spustit i pokud se použijí přepínače „Po pojišťovnách“ nebo „Organizace“.
 • Export – Data prezentovaná v tabulkách a grafech níže je možno exportovat do jednoho komplexního souboru, se kterým lze dále pracovat.
  Pozor: Export funguje nad gridy tak, jak jsou. Pokud je tam uživatelská změna, je i exportována.
 • Po pojišťovnách – Přepínač, který přidá seskupení podle pojišťoven do gridů a grafů. Jedná se o jemnější pohled. Pozor: Po změně přepínače organizace je potřeba spustit přepočet
 • Organizace – Přepínač dovoluje provádět filtrování buď nad organizační strukturou nebo primariáty. Pozor: Po změně přepínače je potřeba spustit přepočet

Možnosti zobrazení dat:
Přepínání se provádí přes karty v tabulce

 • Výsledek po měsících – Zobrazí data po měsících rozpadnuté do bodů, CM, počtů případů a ZÚMŮ
 • Výsledek po měsících (kumul.) – Zobrazí data po měsících rozpadnuté do bodů, CM, počtů případů a ZÚMŮ kumulativně
 • Ambulance detail – Nad zvolenou datovou základnou zobrazí data pro ambulanci
  K dispozici jsou veličiny zobrazené v obrázku výše. Při najetí myší na název sloupce se uživateli zobrazí nápověda k danému sloupci
 • Vizualizace a Vizualizace (kumul.) – Nad zvolenou datovou základnou zobrazuje data graficky
  Uživatel má možnost se v grafu (1) zanořovat a vynořovat do detailu kliknutím levého (zanoření) a pravého (vynoření) tlačítka myši nad zvolenou veličinou. Například kliknutí do Bodů uživateli zobrazí detail přes pojišťovny (pokud zakliknul zobrazení „Po pojišťovnách“). Ten samý rozpad je možné provádět i v záhlaví grafu (2). Pokud by uživateli nevyhovoval výchozí sloupcový graf, je možné změnit typ grafu (3).

Rozbor produkce #

Slouží k podrobné analýze nákladů a výnosů na poskytnutou zdravotní péči formou postupných rozpadů.

Základní formulář pro analýzy

V panelu 1 – rozbor nemocnice celkem a podle jednotlivých ZP.
Po výběry pojišťovny v panelu 1 se v panelu 2 zobrazí rozbor jednotlivých úhradových entit s rozpadem na výnosy a náklady.
V panelu 2 se po výběru řádku a a na pravém tlačítku myši zobrazí menu.
Pro DRG (ALFA) se zobrazí menu, které dále umožňuje rozpad dle zvoleného kritéria.
Výstup se zobrazí v panelu 3

V rozpadu lze pokračovat v panelu 3 na základě vybrání řádku a menu (pravé tlačítko myši). V dalším formuláři se zobrazí všechny případy, které se váží k předcházejícímu výběru.

V rozpadu lze dále pokračovat až ke struktuře jednotlivého případu:

 

Dalším výstupem je nákladový model v grafickém vyjádření po jednotlivých dnech. Zeleně jsou znázorněny výnosy, červeně náklady.

Obdobně pro další entity, jen s tím, že se zde nerozebírají případy, ale doklady.

Centra #

Sekce centra pracuje se sestavami týkající se centrových léčiv

Detailní výpis #

Sestavu lze omezit časem, pojišťovnou, typem centra a ATC skupinou

Report ATC léčiv. Reportem lze dále pracovat podle popisu

Přehled po měsících #

Jak název sestavy napovídá, je vygenerovaná sestava vydaných léčiv danému RČ.
Sestava se generuje ve stejné podobě jako Detailní výpis a filtry sestavy jsou stejné jako na Detailním výpisu

Kontrola tolerance diagnóz #

Sestava zobrazuje vydaná léčiva se zaměřením na Tolerované množství, Striktní množství tolerované podle diagnóz a výkonů a případné jejich rozdíly

Kontroly #

Zjišťují na úrovni datového skladu, zda nenastávají následující situace

 1. V centrech je zahrnut lék, který není centrový
 2. V centech není zahrnut lék, který je centrový

Nákladná péče #

Sestava zobrazuje mimořádně nákladnou péči.

Ve filtru je možno nastavit rok, sazbu a limit.
Následně se zobrazí v tabulce seznam pacientů, kteří vyhovují danému kritériu a tabulka obsahuje podrobný rozpis jednotlivých složek, ze kterých se léčba pacienta skládá.
Další pohled dovoluje MNP zobrazit přímo na konkrétním pacientovi po zadání rodného čísla.
V obou případech je vygenerovaná sestava zobrazena přímo v Excelu nebo jiné aplikaci asociované s excelovými soubory.

Výstupy podle kritérií (Struktura výkonů) #

Struktura výkonů je komplexně popsaná ve

Rozbor kategorií #

Rozbor kategorií spustí analýzu kategorií dle nastaveného členění. Členění se nastaví přesouváním položek mezi seznamy (sekce 2 do sekce 1)

 • počK0 – počet dní v kategorii nula, jedna atd.
 • bodyK2 – počet bodů v kategorii dva, tři atd. (pro nulu a jedna je to nula bodů – vždy)
 • Celkem body – body nasčítané za všechny kategorie.
 • Volba je závislá na nastavení v hlavním panelu: “Zpracovávané období” a zvolené pojišťovně – možno pro všechny, nastavit “ALL”.

V závislosti na nastavených parametrech v konfiguraci (“Následná péče”) se provede výpočet. (bod 4)
Volba není závislá na nastavení hlavního panelu.

Manažerské #

Rozpouštění výnosů – obecné #

Rozpouštění výnosů je definovatelné na základě dodatků úhradové vyhlášky. Před samotným spuštěním je vybrán rok, ke kterému se rozpouštění použije.
Výstupem je excelová kontingenční tabulka primárně seskupená podle IČP a jednotlivých entit

Více informací je popsáno v kapitole

Popis rozpouštění výnosů
Způsob rozpuštění úhrad se odvíjí od vyhlášky VZP, respektive od uzavřených dodatků. Tyto se dělí na entity, např. Případový paušál, ambulance, globální paušál, výkonový, ISÚ, atd.
Výpočet dodatku se vždy provádí na úrovni POJ – IČZ/IČP – entita(např. VZP –XXXXX – Případový paušál). Výsledkem výpočtu je předpokládaná hodnota úhrady v Kč. Níže popsanými mechanizmy se tato hodnota rozpočte na „níže“ (NS, ODB, VS, …). Mechanizmus je závislý na entitě, ale vždy je dodržena zásada, že součet výnosů (v1) po NS (ODB, VS,..) přes všechna střediska pro danou ZP a IČZ je roven hodnotě vypočtenou pro danou entitu.
Příklad:
Pro 111-XXXXX-ALFA bude vypočtena hodnota 30 000 000 Kč.
Pak musí platit, že 30 000 000 = ∑ v1ns pro ZP =111 and IČZ = „XXXXX“

Výstup skutečnosti #

Výstupem je excelová kontingenční tabulka primárně seskupená podle IČP a jednotlivých entit

Rozpouštění výnosů obecné – rozšíření #

Výstupem sestavy je excelová tabulka, s rozpadem výnosů na období, pojišťovnu, označení, zálohový účet, nákladové středisko a IČP.  Sestava pro každý takovýto řádek zobrazuje celkem výnosy, dosažené body, korunová složka, case mix a počet případů

Spádová oblast #

Na základě PSČ bydliště pacienta je prováděn rozbor příslušnosti k obci, okresu a kraji.
Postup: Uživatel je nejprve vyzván k výběru roku (1)

Po výběru roku má uživatel k dispozici následující prostředí. Výstupem je vždy zobrazení v mapě závislé na parametrech filtrů

Obsah je dán kombinací následujících parametrů

 1. Metoda zobrazení
  • Typ péče
   Vždy jsou počítány UOP v rámci roku
   Hospitalizace DRG – vše, co je zpracováno pomocí grouperu
   Hospitalizace LDN – následná péče daná odborností
   Ambulance – vše ostatní
  • Segment
   Hospitalizace – odpovídá případu, ošetřena následná rehabilitace (2H1, 2F1) – vyloučena z počtu případů
   Následná péče – Kombinace r.č. + kód přijetí 08880. Tím je eliminováno technické ukončení případu
   Ambulance – UOP v rámci dne, tedy vždy za každý den návštěvy (bez ohledu na počet odborností, které v daném dni navštívil
 2. Rok – Při změně roku dojde k přípravě dat pro daný rok, trvá v závislosti na velikosti zařízení. Další analýzy již na velikosti zařízení nezáleží.
 3. Pojišťovna – seznam skutečných pojišťoven
 4. IČZ – volba jednotlivých 5-ti místních IČP (IČZ)
 5. Péče – projeví se pouze v mapě, tabulka obsahuje vždy všechny segmenty
 6. Definice péče
  • Lůžka – poskytnuta akutní i intenzivní péče vyhodnocená pomocí DRG
  • LDN – doklady vykázané na následné péči dle odbornosti
  • Ambulance – ostatní péče
 7. Rozbory
  • Rozbor podle krajů – zobrazuje rozbor ve sloupcovém grafu s rozdělením na celková čísla, následnou péči, lůžkovou péči a ambulantní péči
  • Rozbor podle okresů – zobrazuje rozbor ve sloupcovém grafu s rozdělením na celková čísla, následnou péči, lůžkovou péči a ambulantní péči
  • Uložit mapu – ukládá mapu do zvoleného umístění
  • Vytisknout formulář – vytiskne toto dialogové okno
 8. Tabulka rozpadu na jednotlivá PSČ

Kapitace #

Aplikace umožňuje nastavovat počet pacientů v definovaných věkových kategoriích pro dané IČP, měsíc a odbornost.

Základní ovládací prvky (1) umožňují zakládat nové záznamy kapitací pro IČP, pojišťovnu, rok, měsíc a odbornost. Každý záznam může mít definovaný vlastní Kapitační paušál.
Seznam všech definovaných kapitací je v hlavní části okna (2). Detail kapitace (3) umožňuje měnit koeficienty a počty pacientů v definovaných intervalech. Hlavičkové údaje kapitace (4) lze měnit nad detailem. Uložení změn se provádí tlačítkem Uložit (5).
Ve výchozím stavu je aplikován filtr na akuální rok (6). Pokud je potřeba měnit kapitace v jiném roce, stačí buď filtr vypnout nebo změnit.

Ostatní výstupy #

Klinické kontroly #

Studie pacienta #

Na základě období, nemocnice a konkrétního výkonu provedeného ve vybrané nemocnici, je vytvořen přehled všech pacientů, kteří vyhovují danému kritériu. Vždy je vyznačeno, zda byl hospitalizován a kde a jestli byl v ambulantní léčbě a kde.

Po dvojkliku myší na konkrétním rodném čísle je zobrazen podrobný detail léčby tohoto pacienta. Pokud není zaškrtnuta volba “Detail včetně ambulantní péče”, zobrazí se pouze hospitalizace pacienta.

Rozbor OD ve věkové struktuře #

Analýza hospitalizací pro definované období a rok. Generátor sestavy dovoluje vyloučit doprovody.
Výstupem je excelová tabulka zobrazující počty pacientů a počty celkových dní na lůžku pro dané věkové kategorie.

Přehled kategorií #

Zobrazuje excelovou tabulku, která pro období provedení, pojišťovnu, odbornost, nákladové středisko a kód zobrazuje četnost výkonů a množství bodů

Rozbor vyžádané péče #

Klinický audit – amb. žadatel v době hospitalizace #

Vyjede seznam rodných čísel u kterých jsou evidované ambulantní záznamy v době, kdy je evidován v hospitalizaci

„Ztracená“ péče #

Tzv. ztracená péče nastane za předpokladu stejného IČZ žadatele i poskytovatele. Péče na dokladu 06 (E) je vystavena v době hospitalizace, ale datum provedení je po ukončení hospitalizace.
Výstupem je excelová tabulka, nad kterou lze provádět další libovolné operace

Kontrola e-péče #

Vytvoří seznam všech výkonů vyžádané péče, jejichž žadatel je lůžkové oddělení a datum výkonu je mimo dobu hospitalizace.

Změny pacientů mezi pojišťovnami #

Aplikace vygeneruje excelovou tabulku se sestavou přechodů pacientů mezi pojišťovnami ve zvolených letech

Export AHA #

Export do systému AHA.  Vygeneruje csv soubory použitelné pro import.

Kontroly #

DRG – dokumentační soubory #

Kontrola DRG dokumentačních souborů. Dialog dovoluje nahrát vstupní soubor typu VZP nebo OZP a provést nad ním kontrolu

Ambulance – dokumentační soubory #

Kontrola ambulantních dokumentačních souborů. Dialog dovoluje nahrát vstupní soubor typu VZP nebo OZP a provést nad ním kontrolu

Centra #

Kontrola dokumentačních souborů centrových léčiv. Dialog dovoluje nahrát vstupní soubor typu VZP nebo OZP a provést nad ním kontrolu

Duplicity #

Zkontroluje primární data, zda neobsahují duplicity.
Pokud duplicity nejsou nalezeny, pak je uživateli zobrazeno informativní okno s touto informací. V opačném případě je vygenerována excelová sestava s informacemi o duplicitách včetně čísel dokladů

Vykázání markerů k výkonům #

Sestava zobrazuje výkony, u kterých měl být vykázán kontrolní marker (případně více markerů), a kde vykázán nebyl. Jde pouze o informativní charakter a vychází z číselníků markerů v017.

Vykázání výkonů k markerům #

Kontrolní sestava výkonů, které měly být u markeru vykázány a nebyly. Jde pouze o informativní charakter a vychází z číselníků markerů v017

 

 

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru