Struktura výkonů

Struktura výkonů

Spuštění struktury výkonů #

Struktura lze spouštět dvěma způsoby

 1. V hlavním okně aplikace tlačítkem Struktura výkonů
 2. Menu START > Výstupy dle kategorií > Struktura výkonů – nová

Popis okna #

Struktura okna je zobrazena na obrázku níže 

 1. Datová základna – Volba období, ze kterého se data budou zobrazovat a volba referenčního období
  • 20xx znamená rok zobrazovaných dat
  • 20xx dle 20yy znamená referenční rok zpracovaný podle daného roku. 2020 dle 2022 znamená rok 2020 zpracovaný podle roku 2022
 2. Sloučení dle – Sloučení výstupu podle definovaných atributů. V databázi obdoba „group by“.
 3. Poj – omezení na pojišťovnu. Pokud nic není zaškrtnuto, vybírá se automaticky vše do výběru sestavy
 4. IČP – omezuje výběr na definovaná IČP. Přes pravé tlačítko myši lze vybrat volby
  • Inicializace – načte do seznamu všechna IČP vybraného zařízení
  • Vložit hodnoty – umožňuje ručně vložit IČP oddělené novým řádkem
  • Označit vše – označí všechna načtená nebo vložená IČP
  • Zrušit označení – zruší označení všech načtených nebo vložených IČP
 5. ODB – omezuje výběr na definované odbornosti. Přes pravé tlačítko myši lze vybrat volby stejné jako u předchozího bodu. V případě inicializace s načítají všechny odbornosti, které jsou na daném zařízení vykázány
 6. Nákl. stř. – omezuje výběr na definovaná nákladová střediska. Přes pravé tlačítko myši lze vybrat volby stejné jako u předchozího bodu. V případě inicializace s načítají všechna nákladová střediska, které jsou na daném zařízení definována
 7. Status péče – Druh péče ve smyslu úhradové vyhlášky
  1. Hospit. případy “ [A]LFA“ – včetně vyžádané péče
  2. Hospit. případy „[V]yjmenované“ – včetně vyžádané péče
  3. Hospit. případy „BETA“ [N] – včetně vyžádané péče
  4. Hospit.nezařaz.do DRG [Y] – hospit. doklady, ze kterých se nepovedlo vytvořit případy
  5. Následná péče [L] – LDN, NNP
  6. Centra [C] – centrové léky
  7. Ostatní doklady (různé od H, A, E) [J]
  8. Ambul.dokl.ve smyslu ÚV [x] – odpovídá ambulance ve smyslu úhradové vyhlášky
  9. Nezařazená vyžádaná péče pro H [E]
  10. a další
 8. Druh péče (úhradová entita) – v závislosti na vybraném roce se zobrazí entity definované pro daný rok, které lze dále použít jako filtr výběru
 9. Typ péče – Typ dokladu podle K-dávek. 
  • H – Vyúčtování výkonů v ústavní péči nebo Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči (02, 02s)
  • A – Vyúčtování výkonů v ambulantní péči, Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči (01, 01s)
  • E – Poukaz na vyšetření / ošetření ,i DP, FT, K, ORP, Z (06, 06dp, 06ft, 06k, 06orp, 06z)
  • J – Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdrav. pracovníka v návštěvní službě (36)
  • P – Vyúčtování výkonů nepravidelné péče (05)
  • T – Příkaz ke zdravotnímu transportu (34)
  • F – Poukaz na foniatrickou pomůcku (14)
  • I – Kapitace (interní značení Modelu)
 10. Var. symb – Alternativní členění zdravotní péče. Pojišťovna tuto hodnotu nepřebírá a zařízení ji používá pro své další interní členění. Definováno v číselníku organizační struktury
 11. Hl. DG – hlavní diagnóza, která se u záznamu vyskytuje. Výběr opět funguje jako filtr. Pokud není nic vybráno, vybírá se vše. Přes pravé tlačítko myši lze vkládat manuální hodnoty
 12. Vedl. DG – vedlejší diagnóza, která se u záznamu vyskytuje. Výběr opět funguje jako filtr. Pokud není nic vybráno, vybírá se vše. Přes pravé tlačítko myši lze vkládat manuální hodnoty
 13. DG – další diagnózy, které se u záznamu vyskytují. Výběr opět funguje jako filtr. Pokud není nic vybráno, vybírá se vše. Přes pravé tlačítko myši lze vkládat manuální hodnoty
 14. Obd. prov. – období, do kterého spadá provedení výkonu
 15. Obd. příp. – období konce dokladu, ve kterém byl případ ukončen
 16. Zp. Uk. – způsob ukončení případu
  • 0 – Hospitalizace pokračuje
  • 1 – Propuštěn domů
  • 2 – Propuštěn do zařízení sociální péče
  • 3 – Propuštěn na lůžko jiné odbornosti
  • 4 – Překlad do LDN
  • 5 – Překlad do jiného zdravotnického zařízení
  • 6 – Předčasně ukončená hospitalizace
  • 7 – Úmrtí s pitvou
  • 8 – Úmrtí bez pitvy
  • P – Změna pojišťovny – technické ukončení
 17. Rodné číslo – aplikuje filtr na rodné číslo. Pokud není nic vybráno, vybírá se vše. Přes pravé tlačítko myši lze vkládat manuální hodnoty
 18. Skupina – aplikuje filtr na skupinu výkonů. Pokud není nic vybráno, vybírá se vše. Přes pravé tlačítko myši lze vkládat manuální hodnoty
  • Ošetřovací dny – 00×01 – 00×49
  • TISS – 00×51 – 00×80
  • OD ve stacionáři
  • Ostatní výkony – ne OD, TISS, OD ve stacionáři
  • Regulační poplatky – kódy označující regulační poplatky
  • Výkony s pmatem – kódy výkonů, které obsahují nenulový pmat
 19. Kód výkonu/ZUM – Možnost vložit výkon/výkony/ZUM, které slouží jako filtr pro výběr. Pokud není nic vybráno, vybírá se vše. Přes pravé tlačítko myši lze vkládat manuální hodnoty
 20. Zahrnutí meziročních přechodů podle
  1. Konce případu – do sestavy zahrnuje případy, které končí ve vybraném roce
  2. Data provedení – do sestavy zahrnuje případy, které vyly provedeny ve vybraném roce 
 21. Body za kategorie – zobrazuje/skrývá zobrazení bodů za kategorie v sestavě
 22. Lékový paušál – zobrazuje/skrývá informace o lékovém paušálu v sestavě
 23. Generuje vybranou sestavu

Práce se sestavami #

Generování sestavy #

Uvažujme následující situaci: Chceme si vyjet sestavu z roku 2019, kde nás zajímají pouze hospitalizační případy (Alfa) pro pojišťovnu 111 a tyto případy byly provedeny ve druhé polovině roku. Seskupovat budeme podle odbornosti

 1. Na úrovni datové základy vybereme rok 2019
 2. Sloučení dáme podle odbornosti
 3. Vybereme si pouze pojišťovnu 111
 4. Status péče bude Alfa
 5. Zajímají nás pouze data obsažená v entitě případového paušálu
 6. Nastavíme druhé pololetí roku zaškrtnutím měsíců 7-12

Vygenerování sestavy spustíme tlačítkem „Standardní výstup“ a sestava vypadá následovně. 

Podrobný popis práce v sestavě je k dispozici v popisu

Uložení sestavy pro opakované použití #

Uvažujme situaci, kdy daná sestava je užívána často a každodenní naklikávání by práci brzdilo. Zde je možno sestavu uložit a připravit jako šablonu pro další použití

 1. Ve struktuře výkonů klikněte na filtr+
 2. Definujte popis sestavy
 3. Vyberete volbu sdílení sestavy
 4. Uložte sestavu

Opakované vyvolání sestavy #

 1. Klikněte na ikonu filtru
 2. Vlastní > váš název sestavy

Následně se automaticky vyplní všechny volby filtrů

Smazání sestavy z voleb opakovaného použití #

Pokud již nemáte v plánu sestavu používat, lze ji smazat 

 1. Klikněte na ikonu filtr-
 2. Vlastní > váš název sestavy
 3. Potvrdit smazání

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru